REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BALAGAN GLOBAL COMMUNITY”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym BALAGAN GLOBAL COMMUNITY („BALAGAN GLOBAL COMMUNITY”), organizowanym przez spółkę BALAGAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782251, REGON: 383124231, NIP: 5213863874, kapitał zakładowy 5.000 złotych („Organizator”).
 2. BALAGAN GLOBAL COMMUNITY to program lojalnościowy, który umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, dzięki którym klienci Organizatora kwalifikowani są do określonego progu uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, za który będą otrzymywać nagrody określone przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. BALAGAN GLOBAL COMMUNITY nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Przystąpienie do BALAGAN GLOBAL COMMUNITY jest dobrowolne.
 5. Treść Regulaminu dostępna jest pod następującym adresem internetowym: www.balaganstudio.com, w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

 

§ 2. Uczestnictwo w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY

 

 1. W BALAGAN GLOBAL COMMUNITY uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają aktywne konto w sklepie internetowym Organizatora www.balaganstudio.com („Uczestnik”).
 2. Aby przystąpić do BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, Uczestnik zobowiązany jest do: (i) dodania swojego aktualnego adresu e-mail w odpowiednio oznakowanym miejscu na stronie internetowej Organizatora - na podstronie dedykowanej programowi lojalnościowemu BALAGAN GLOBAL COMMUNITY pod adresem: https://balaganstudio.com/pl/111/program-lojalnosciowy, (ii) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, (iii) udzieleniu zgód.
 3. Uczestnik może dołączyć do BALAGAN GLOBAL COMMUNITY również podczas wizyty w jednym ze sklepów stacjonarnych Organizatora - po uprzednim wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem urządzenia elektronicznego udostępnianego przez pracownika tego sklepu.
 4. Uczestnikami BALAGAN GLOBAL COMMUNITY nie mogą być osoby będące: (i) pracownikami Organizatora, lub (ii) osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 5. Uczestnikami BALAGAN GLOBAL COMMUNITY nie mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, w tym przede wszystkim jakiekolwiek podmioty dokonujące u Organizatora zakupów komercyjnych lub hurtowych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora www.balaganstudio.com.
 6. Uczestnictwo w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY nie może być wykorzystywane do dalszej odsprzedaży produktów lub w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 3.  Punkty lojalnościowe w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY

 

 1. Organizator przyznaje punkty lojalnościowe za zakupy zrealizowane przez Uczestnika, za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora www.balaganstudio.com lub w sklepach stacjonarnych Organizatora, w określonej walucie, przyjmowanej przez Organizatora.
 2. Punkty lojalnościowe zostają przyznane Uczestnikowi, według następującego systemu:
  1. za każde wydane1 PLN (Złoty) = 1 pkt;
  2. za każde wydane 1 EUR (Euro), 1 GBP (Brytyjski funt szterling), 1 ILS (Nowy izraelski szekel), 1 USD (Dolar amerykański) = punkty będą przeliczane zgodnie ze średnim kursem danej waluty z dnia poprzedzającego zakup.
 3. Punkty lojalnościowe można zdobywać wyłącznie za zakupy dokonane po zalogowaniu się przez Uczestnika do swojego konta w sklepie internetowym Organizatora www.balaganstudio.com lub po podaniu kasjerowi przez Uczestnika swojego adresu e-mail (przy zakupach w sklepach stacjonarnych).
 4. Punkty lojalnościowe przyznawane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty dokonanego zakupu.
 5. Zwrot zakupionego produktu przez Uczestnika spowoduje usunięcie przyznanych punktów za ten zakup z salda punktów lojalnościowych Uczestnika.
 6. Za zakup karty upominkowej nie są przyznawane punkty lojalnościowe.
 7. Informacje o zdobytych punktach Uczestnik otrzyma drogą mailową po każdym zakupie kwalifikującym się do programu. Jednocześnie liczba zdobytych punktów będzie widoczna w bieżących wysyłkach newsletter na adres mailowy podany przez Uczestnika przy rejestracji do programu.
 8. W ramach BALAGAN GLOBAL COMMUNITY Organizator może wyodrębnić czasowe akcje, w których będzie oferować zdobycie punktów lojalnościowych za wskazane przez niego aktywności. Informacje na ten temat wraz ze szczegółowo wskazywanymi aktywnościami, liczbą punktów lojalnościowych możliwą do uzyskania w ich ramach oraz warunkami ich uzyskania, Organizator będzie każdorazowo publikował na podstronie dedykowanej programowi lojalnościowemu BALAGAN GLOBAL COMMUNITY pod adresem: https://balaganstudio.com/pl/111/program-lojalnosciowy.
 9. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymienia na inne produkty, w tym na karty upominkowe.
 10. Uczestnictwo w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY ma charakter osobisty i nieprzenoszalny, tj. Uczestnik nie może udostępnić zgromadzonych przez siebie punktów lojalnościowych osobom trzecim, jak również nie może przekazywać dostępu do swojego konta w sklepie internetowym Organizatora www.balaganstudio.com osobom trzecim.
 11. Punkty lojalnościowe dla każdego Uczestnika są ważne przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od daty przyznania pierwszych punktów w programie BALAGAN GLOBAL COMMUNITY. Po upływie ww. okresu, punkty są zerowane i naliczane od początku. Zerowanie punktów lojalnościowych następuje po upływie każdych kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

 

§ 4. Nagrody oraz zasady ich wykorzystania

 

 1. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów lojalnościowych, Uczestnik zostaje automatycznie zakwalifikowany przez Organizatora do danego progu uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, co jest jednoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi nagród, za dany próg.
 2. Organizator przewiduje następujące poziomy uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY:
  1. Próg 1 – „Warszawa”. Liczba punktów lojalnościowych: od 1000 pkt do 1499 pkt;
  2. Próg 2 – „Paryż”. Liczba punktów lojalnościowych: od 1500 pkt do 1999 pkt;
  3. Próg 3 – „Berlin”. Liczba punktów lojalnościowych: od 2000 pkt do 2499 pkt;
  4. Próg 4 – „Kopenhaga”. Liczba punktów lojalnościowych: od 2500 pkt do 2999 pkt;
  5. Próg 5 – „Tokio”. Liczba punktów lojalnościowych: od 3000 pkt do 3999 pkt;
  6. Próg 6 – „Tel Aviv”. Liczba punktów lojalnościowych: 4000 pkt i więcej.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, Uczestnik będzie informowany przez Organizatora o (i) zasileniu konta określoną liczbą punktów lojalnościowych po zrealizowanych zakupach oraz (ii) o zakwalifikowaniu Uczestnika do danego progu programu lojalnościowego BALAGAN GLOBAL COMMUNITY.
 4. Organizator każdorazowo wskazywać będzie Uczestnikom sposób odbioru nagród.
 5. W ramach BALAGAN GLOBAL COMMUNITY Organizator może dokonywać zmian nagród przyznawanych Uczestnikom za zakwalifikowanie do określonego progu, zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacje na ten temat wraz ze szczegółowo wskazywanymi zmianami, Organizator będzie każdorazowo publikował na podstronie dedykowanej programowi lojalnościowemu BALAGAN GLOBAL COMMUNITY pod adresem: https://balaganstudio.com/pl/111/program-lojalnosciowy.
 6. Jeśli jedną z nagród przyznanych Uczestnikowi jest rabat do wykorzystania w Balagan Studio, w stosunku do tego rabatu obowiązują następujące uregulowania:
  1. rabat (kod rabatowy) może być wykorzystany jednokrotnie i obowiązuje na jeden wybrany produkt;
  2. rabat (kod rabatowy) obowiązuje na najtańszy produkt nieprzeceniony, w przypadku, gdy w koszyku znajduje się więcej, niż jeden produkt;
  3. rabat na poszczególny produkt w ramach zamówienia obowiązuje, nawet jeśli niektóre z tych produktów zostaną następnie przez Uczestnika zwrócone – w przypadku zwrotu produktów pozostała wartość udzielonego rabatu ze zwróconego produktu nie jest ponownie przyznawana Uczestnikowi, a wartość zrealizowanego zamówienia nie ulega zmianie w stosunku do pozostałych zakupionych i nie zwróconych produktów;
  4. rabat nie może być wykorzystywany do płatności za karty podarunkowe Organizatora;
  5. rabat obowiązuje jedynie na produkty nieprzecenione.

 

§ 5. Zakończenie uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY

 

 1. Uczestnik może rozwiązać umowę uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres shop@balaganstudio.com.
 2. Organizator może rozwiązać umowę uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY z Uczestnikiem, w trybie natychmiastowym, w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu, lub obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY prowadzi do utraty zebranych przez Uczestnika punktów lojalnościowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez Uczestnika punktów lojalnościowych na nagrody. Punkty lojalnościowe Uczestnika podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa.
 4. Organizator może w każdym czasie zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem konta lub korespondencji e-mail, na podany przez Uczestnika adres e-mail, nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY mogą być złożone na piśmie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: shop@balaganstudio.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy uczestnictwa w BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, dane Uczestnika: imię i adres e-mail, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz roszczenie Uczestnika.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Organizator informuje Uczestnika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Uczestnika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (BALAGAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782251, REGON 383124231, NIP 5213863874, kapitał zakładowy 5.000 złotych).
 2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
 3. Kontakt do Organizatora jest zapewniony poprzez adres e-mail: shop@balaganstudio.com.
 4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji umowy, zawartej z Uczestnikiem na potrzeby uczestnictwa w programie lojalnościowym BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach marketingowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy, zawartej z Uczestnikiem na potrzeby uczestnictwa w programie lojalnościowym BALAGAN GLOBAL COMMUNITY – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO (zgoda Uczestnika);
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom pomagającym w prowadzeniu programu lojalnościowego BALGAN COMMUNITY, dostawcom narzędzi informatycznych do obsługi programu i przechowywania danych oraz dostawców narzędzi do wysyłki wiadomości e-mail, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Organizator – w niezbędnym zakresie.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez udziału człowieka w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w programie lojalnościowym BALGAN COMMUNITY.
 11. Osobom, których dane będą przetwarzane, w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do takich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, zawartej z Uczestnikiem na potrzeby uczestnictwa w programie lojalnościowym BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 13. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Klauzula informacyjna Organizatora dostępna jest pod adresem : https://balaganstudio.com/pl/25/polityka-prywatnosci .

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia trwania programu lojalnościowego BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, ogłoszonego przez Organizatora (przy czym Organizator wskaże na zakończenie trwania programu z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem).
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przez czas trwania programu lojalnościowego BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszają praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści przedmiotową informację wraz z aktualną treścią Regulaminu na stronie internetowej BALAGAN GLOBAL COMMUNITY. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. We wszystkich sprawach związanych z programem lojalnościowym BALAGAN GLOBAL COMMUNITY, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważna informacja!

Minimalna wartość zamówienia (bez dostawy) do UK to 135 GBP.