Regulamin zwrotów i wymian w butikach "Balagan" na Mysiej 3, w Elektrowni Powiśle, w Galerii Kazimierz oraz w Galerii Klif

§ 1. Definicje

 1. BUTIK BALAGAN – sklep stacjonarny prowadzony przez Balagan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000782251, REGON 383124231, NIP 5213863874, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.(„BALAGAN”), pod adresem: Dom Handlowy Mysia 3, ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa, Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa, Galeria Kazimierz, ul Podgórska 34, 31-536 Kraków oraz Galeria Klif, Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 3. Produkty – wszelkie produkty zakupione w Butikach BALAGAN.
 4. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Produktu w Butikach BALAGAN .

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian Produktów nabytych w Butikach BALAGAN.
 2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego BALAGAN dostępnego pod adresem https://balaganstudio.com/pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.
 3. Regulamin nie dotyczy Produktów objętych akcjami promocyjnymi, których regulaminy przewidują jego wyłączenie.
 4. Zasady zwrotów i wymian opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Zasady zwrotu i wymiany Produktów

 1. Każdy Konsument, który nabył Produkt w Butikach BALAGAN ma prawo do jego zwrotu lub wymiany w terminach:
  1. wymiana – 14 dni od Daty Sprzedaży. 
  2. zwrot – 14 dni od Daty Sprzedaży.
 2. Zwrotu lub wymiany Produktu kupionego w Butiku BALAGAN można dokonać wyłącznie w Butiku BALAGAN, w którym miejsce miał zakup.
 3. Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Produktu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. Konsument posiada dowód zakupu Produktu;
  2. Produkt nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń;
  3. Jeżeli Produkt znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym i niezniszczonym opakowaniu;
  4. Produkt posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) oraz zabezpieczenia (np. wkładki w butach);
  5. Produkt jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. sznurowadła, paski, sznurki, zdobienia.
 4. Konsument może dokonać wymiany Produktu na inny w tej samej, niższej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Produkt w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.
 5. W przypadku zwrotu Produktu przez Konsumenta zwrot zapłaconej kwoty odbywa się w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za Produkty. 

§ 4. Kontakt z BALAGAN

 1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Butikach BALAGAN, w godzinach otwarcia, listownie na adres BALAGAN - Balagan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, lub e-mailem na adres: [email protected].
 2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.
 3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
 4. Administratorem danych osobowych Konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest spółka Balagan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000782251, REGON 383124231, NIP 5213863874, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych. 
 5. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:  https://balaganstudio.com/pl/25/polityka-prywatnosci

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. BALAGAN zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:
  1. zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,
  2. wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,
  3. konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,
  4. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,
  5. przeciwdziałanie nadużyciom,
  6. poprawa obsługi klientów.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w ust. 1. BALAGAN udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://balaganstudio.com/pl oraz w Butikach BALAGAN.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zakupy dokonane przez dokonaną zmianą. 

Ważna informacja!

Minimalna wartość zamówienia (bez dostawy) do UK to 135 GBP.

Twój koszyk