KARTA PODARUNKOWA - REGULAMIN

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa definicje i zasady sprzedaży i użytkowania Kart Podarunkowych.  

I. DEFINICJE 

 1. WYDAWCA - Wydawcą kart podarunkowych jest BALAGAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, 02-504, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000782251, REGON 383124231, NIP 5213863874, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
 2. KUPUJĄCY – Nabywca; (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekazuje środki na rzecz Wydawcy w ustalonej/wybranej kwocie, co jest równoznaczne z wartością Karty Podarunkowej.
 3. UŻYTKOWNIK – Kupujący lub Posiadacz Karty Podarunkowej przeznaczonej do realizacji podczas zakupów w Sklepie Internetowym lub Butiku Stacjonarnym.
 4. KARTA PODARUNKOWA – bon zakupowy wydany w formie papierowej lub elektronicznej (jako indywidualnie przyznany unikatowy kod), będący formą płatności za zakupy w Sklepie Internetowym lub Butiku Stacjonarnym Wydawcy.
 5. PRODUKT - Przedmiot dostępny w sprzedaży w ofercie Butiku Stacjonarnego i Sklepu Internetowego Wydawcy.
 6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Wydawcy z dostępną ofertą produktową (Produktów), znajdujący się online pod adresem www.balaganstudio.com.
 7. BUTIK STACJONARNY – sklep stacjonarny wydawcy z dostępną ofertą produktową (Produktów) w Warszawie: w Domu Handlowym Mysia 3 (ul. Mysia 3), w CH Elektrownia Powiśle (ul. Dobra 42) oraz w Galerii Kazimierz (ul. Podgórska 34)

II. ZAKUP & ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Zakup i korzystanie z Karty Podarunkowej podlega prawu polskiemu, na co wyraża zgodę Nabywca w momencie zakupu Karty Podarunkowej, a Użytkownik w momencie wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej.
 2. Karty Podarunkowe są dostępne w następujących walutach i nominałach:

  PLN

  ILS

  EUR

  USD

  GBP

  1000,00

  1000,00

  300,00

  300,00

  300,00

  900,00

  900,00

  250,00

  250,00

  250,00

  800,00

  800,00

  200,00

  200,00

  200,00

  700,00

  700,00

  150,00

  150,00

  150,00

  600,00

  600,00

  -

  -

  100,00

  500,00

  500,00

  -

  -

  -

  400,00

  400,00

  -

  -

  -

  300,00

  300,00

  -

  -

  -

 3. Wydawca może wprowadzić do sprzedaży Karty Podarunkowe o innych nominałach i w innych walutach bez konieczności zmiany postanowień Regulaminu, o ile pozostają dostępne w ofercie Wydawcy w Sklepie Internetowym i Stacjonarnym.
 4. Kartę Podarunkową można kupić oraz zrealizować zarówno w Butiku Stacjonarnym jak i Sklepie Internetowym Wydawcy. 
 5. W celu otrzymania Karty Podarunkowej, Kupujący przekaże Wydawcy środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić w Sklepie Internetowym i Butiku Stacjonarnym Wydawcy – przy użyciu dostępnych form płatności:
  a) w Butiku Stacjonarnym – za pomocą gotówki lub karty płatniczej;
  b) w Sklepie Internetowym – za pomocą dostępnych online form płatności (PayU, PayPal, przelew tradycyjny).
 6. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa jest formą płatności Użytkownika za Produkty, nie innych bonów wartościowych.
 7. Karty Podarunkowej nie można nabyć z zastosowaniem kodu rabatowego.
 8. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Kupującego zgodnie z punktem 5. powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 9. Po uiszczeniu określonej ceny za Kartę Podarunkową, Wydawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Karty Podarunkowej o określonym i potwierdzonym nominale, a następnie do akceptacji jej realizowania przez Użytkownika w Sklepie Internetowym i Butiku Stacjonarnym.
 10. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w danej walucie równa jest kwocie na niej zawartej.
 11. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Kupującemu. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 12. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 13. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Butiku Stacjonarnego lub podczas zakupów online - poprzez wpisanie jej unikatowego kodu numerycznego w Sklepie Internetowym. 
 16. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktu, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma zgromadzonych na niej środków zostanie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Produkt.
 17. W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość kwoty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności dostępną odpowiednio w Butiku Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym.
 18. W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Produkty, pozostała wartość środków będzie do wykorzystania na tej samej Karcie Podarunkowej.
 19. Użytkownik może użyć więcej niż jednej Karty Podarunkowej do płatności za zakup w Butiku Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym Wydawcy.
 20. W przypadku dokonywania przez Użytkownika płatności za zakupy w Butiku Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym Wydawcy z wykorzystaniem więcej niż jednej Karty Podarunkowej, środki będą pobierane zgodnie z kolejnością użycia przez Użytkownika Kart Podarunkowych oraz zdeklarowaną kwotą do pobrania z każdej z Kart Podarunkowych.
 21. W przypadku, gdy kwota zdeponowana na danej Karcie Podarunkowej jest niższa od zadeklarowanej przez Użytkownika kwoty do pobrania z tej Karty Podarunkowej, wówczas zakup nie zostanie sfinalizowany, a Użytkownik zostanie poinformowany o saldzie na tej Karcie Podarunkowej. W przypadku chęci finalizacji zamówienia Użytkownik będzie mógł dokonać zakupu z łączoną metodą płatności – kilka Kart Podarunkowych lub Karta Podarunkowa i inna dostępna w Butiku Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym metoda płatności.
 22. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  b) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej;
 23. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Kupującemu.
 24. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 25. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota zawarta na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

III. ZWROTY & REKLAMACJE

 1. Karty Podarunkowe nabyte przez Kupującego w Butiku Stacjonarnym Wydawcy nie podlegają zwrotom.
 2. Kupujący, który nabył Kartę Podarunkową wydaną w formie papierowej lub elektronicznej (jako indywidualnie przyznany unikatowy kod) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może bez wskazania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni, przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu (formularza zwrotu).
 3. Odstępując od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Kupujący zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej nie skorzysta z niej. Jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej a odesłaniem Karty Podarunkowej Wydawcy, Kupujący/Użytkownik zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Kupującemu kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Kupujący wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 4. Z uwagi na fakt, że w przypadku Karty Podarunkowej w postaci cyfrowej (unikatowego kodu numerycznego) przedmiotem umowy sprzedaży są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży musi zostać poprzedzone zgodą Kupującego. W przypadku udzielenia przez Kupującego zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy sprzedaży Karty Podarunkowej (tj. udostępnienia kodu numerycznego) przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy. W przypadku realizacji Karty Podarunkowej w Butiku Stacjonarnym dokonanie płatności Kartą Podarunkową jest traktowane jako zgoda Kupującego/Użytkownik, co niniejszym Kupujący akceptuje. W przypadku realizacji Karty Podarunkowej podczas zakupów na stronie internetowej Sklepu Internetowego zgoda Kupującego jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pojawiającego się przy wyborze metody płatności. 
 5. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków o równowartości zwracanego Produktu odbędzie się na dotychczasową Kartę Podarunkową użytą podczas zakupów. Nie ma możliwości zwrotu środków w innej formie.
 6. W wypadku zwrotu Produktów nabytych w Butiku Stacjonarnym Wydawcy lub odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującej Produkty nabyte w Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), Użytkownik otrzyma zwrot środków na Kartę Podarunkową użytą podczas zakupów. Jeżeli cena nabywanych Produktów przewyższała wartość Karty Podarunkowej i Użytkownik uiszczał różnicę przy wykorzystaniu innej metody płatności, kwota ta zostanie zwrócona przez Wydawcę przy wykorzystaniu właśnie tej metody.
 7. W przypadku dokonywania zwrotu Produktów zakupionych w Butiku Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym Wydawcy z użyciem więcej niż jednej Karty Podarunkowej, wówczas środki będą zwracane w kolejności użycia Kart Podarunkowych przy zakupie i w tej samej wartości jaka była pobrana z każdej z Kart Podarunkowych.
 8. W przypadku chęci dokonania zwrotu Produktu zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik ma czas na zwrot tego Produktu w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, przy czym:
  (i) jeżeli Użytkownik będzie chciał skorzystać z prawa do zwrotu Produktu, przed końcem terminu ważności Karty Podarunkowej, termin ważności Karty Podarunkowej nie ulega wydłużeniu, a zatem jeżeli Użytkownik nie wykorzysta kwoty na Karcie Podarunkowej przed terminem jej ważności (ustalonym w momencie jej zakupu), Karta Podarunkowa traci ważność, a znajdujące się na niej środki nie będą mogły zostać wykorzystane ani zwrócone;
  (ii) jeżeli Użytkownikowi wciąż przysługuje prawo do zwrotu Produktu zakupionego w
  (a) Butiku Stacjonarnym przy użyciu Karty Podarunkowej, a termin ważności tej Karty Podarunkowej minął, wówczas Użytkownik traci prawo do zwrotu Produktu, może go jednak wymienić na inny Produkt – o tej samej wartości, wartości wyższej (za dopłatą różnicy), lub wartości niższej (bez prawa do uzyskania różnicy w cenie Produktu zwracanego i nowego, tańszego Produktu).
  (b) Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej, a termin ważności tej Karty Podarunkowej minął, wówczas Użytkownik ma prawo na dokonanie zwrotu, a kwota za zwracany Produkt zostanie udostępniona na nowej Karcie Podarunkowej z terminem ważności 14 dni od dnia wydania nowej Karty Podarunkowej.
 9. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi lub zakupami zrealizowanymi przy użyciu Karty Podarunkowej, będą rozpatrywane w tradycyjnym trybie reklamacyjnych, tj. w ciągu 14 dni od złożenia roszczenia reklamacyjnego.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna zarówno na stronie internetowej Sklepu Internetowego Wydawcy, jak i w Butiku Stacjonarnym.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, a o zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych w Butiku Stacjonarnym oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacja o planowanej zmianie wraz z opisem zmian zostanie wywieszona na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wejściem zmian w życie. 
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w pkt IV. 2. niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach. 
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego, jak również pozostałe dokumenty odnoszące się do zakupów u Wydawcy, w szczególności Polityka Prywatności oraz Regulamin Sklepu Internetowego dostępne na stronie balaganstudio.com oraz regulamin zakupów dostępny w Butiku Stacjonarnym Wydawcy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 roku.

Ważna informacja!

Minimalna wartość zamówienia (bez dostawy) do UK to 135 GBP.

Twój koszyk